Risico's en statistieken

Via The Dutch Deal kan er geïnvesteerd worden in ondernemers, door middel van een lening te verstrekken of door middel van te doneren. Als aan elke financieringsvorm, zijn er verschillende risico’s verbonden aan investeren. Voor elk Crowdfunding project op The Dutch Deal is een risico scoring gepresenteerd bij elk project. Meer over deze risico scoring lees je op https://www.thedutchdeal.nl/screening, ook vind je hier een uitleg over hoe het rente percentage wordt bepaald.

Financiering door middel van een lening

Leningen aan MKB-bedrijven zijn risicovol. Er is een reëel risico dat je het geïnvesteerde geld niet meer terug krijgt. Het is daarom verstandig niet meer te investeren op het platform dan dat je je kunt permitteren te verliezen zonder je levensstandaard te moeten verlagen. Wij ontraden je dan ook sterk om met geleend geld te crowdfunden.

Spreiding van je investering

Investeren in startups en MKB-bedrijven zou eigenlijk enkel gedaan moeten worden als onderdeel van een portfolio met spreiding over verschillende risico’s. Dit betekent dat je relatief kleine bedragen zou moeten investeren in meerdere bedrijven, in tegenstelling tot een groot bedrag in één bedrijf. Het betekent ook dat je een relatief klein deel van je te investeren vermogen moet alloceren aan startups en MKBbedrijven en een meerderheid van je vermogen in veiliger en meer liquide beleggingsproducten.

Als belegger is het van belang risico’s te spreiden. Alhoewel we als The Dutch Deal maximaal alle middelen gebruiken om een zo betrouwbare score bij een project te laten zien, blijven het statistisch gegevens. Ofwel, ook al is de kans nog zo klein: als je net die ene (risico-volle) debiteur in de portefeuille hebt, is het potentiele verlies (voor de belegger) vele malen hoger dan gemiddeld verwacht. Het verlies (voor de belegger) bij default is afhankelijk van de reeds betaalde aflossingen en de kredietstructuur. Spreiden over meerdere debiteuren, over meerdere looptijden en meerdere kredietrisicoprofielen is dus van belang. Immers, in het omgekeerde geval zal het zeer zeker voorkomen dat een geselecteerd krediet met een (zeer) hoog risicoprofiel en een navenant hoge vergoeding gewoon aan al haar verplichtingen zal voldoen tot einde looptijd.

Representativiteit cijfers defaults & achterstanden

The Dutch Deal heeft met de branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. In onderstaand overzicht vindt u het resultaat. Let op!: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Totaal Saldo    
Totaal verstrekte leningen €310.514 100%
Totaal afgelost €276.681 89.1%
Totaal afgeboekt (incl >90d) €0 0,0%
     
Nog af te lossen    
Openstaande saldo €33.833 100%
Geen betalingsachterstand €33.833 100%
Betalingsachterstand <45 dagen €0 0,0%
Betalingsachterstand <90 dagen €0 0,0%
Betalingsachterstand >90 dagen €0 0,0%
     
Rendement    
Gemiddelde rente   8,7%
-/- Default   0,0%
-/- Kosten   0,9%
Netto rendement   7,8%

Datum eerste verstrekte lening is 11 oktober 2014

Aantal verstrekte leningen zijn er 10.

Dit overzicht wordt einde ieder kwartaal bijgewerkt (bijgewerkt t/m 1/5/18)

Definities:

• Betalingsachterstand <45,of <90 of >90 dagen:  Met een betalingsachterstand van <45, <90 of >90 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de ondernemers mindere dan 45, minimaal 45, of 90 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. 
• Totaal afgeboekt: Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘default’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien, dan wel meer dan 90 dagen achterstand in betaling kennen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden.Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht of de 90 dagen betalingsachterstand zijn overschreven.)